Artikel 1. Definities

 • Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
 • Onder LOST FOUNDERS wordt verstaan: LOST FOUNDERS, zijnde degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.
 • Onder opdracht wordt verstaan: het verzoek van de opdrachtgever aan LOST FOUNDERS om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 • Onder werkzaamheden wordt verstaan: al hetgeen LOST FOUNDERS ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maakt en/of onderneemt.
 • Onder offerte wordt verstaan: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, over- eenkomsten en werkzaamheden van LOST FOUNDERS, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Afwijkingen en uitzonderingen op deze voorwaarden alsmede eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden voor het verlenen van opdrachten maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Voorwaarden, bedingen etc. van en met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden LOST FOUNDERS slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Zouden niettemin de voorwaarden van opdrachtgever van toepassing blijken te zijn, tezamen met de voorwaarden van LOST FOUNDERS dan zal opdrachtgever geacht worden afstand te hebben gedaan van elke bepaling in diens voorwaarden welke in strijd is met de voorwaarden vanLOST FOUNDERS c.q. verplicht zijn op eerste verzoek schriftelijk te bevestigen dat de opdrachtgever van de toepasselijkheid van dergelijke bepalingen afstand heeft gedaan.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld. Herroeping door LOST FOUNDERS van elk vrijblijvend aanbod zal tot 48 uur na de aanvaarding kunnen plaatsvinden.
 2. De in elke offerte aangeboden diensten en prijzen berusten steeds op een inschatting van de werkelijkheid en zijn in die zin niet bindend voor LOST FOUNDERS. Als toegestane marges geldt hetgeen hierna in deze voorwaarden is vermeld over afwijkingen en overschrijdingen.
 3. De offertes van LOST FOUNDERS zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van die informatie en staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Desgevraagd zal LOST FOUNDERS voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever voorleggen ter goedkeuring. De overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat de opdrachtgever de door LOST FOUNDERS uitgebrachte offerte schriftelijk accepteert.
 4. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal LOST FOUNDERS de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten, doch in ieder geval binnen twee weken nadat de afwijkingen door LOST FOUNDERS zijn geconstateerd.
 5. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
 6. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling.
 7. Wijzigingen, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering, verplichten LOST FOUNDERS niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling te weigeren.
 8. Ontwikkeling van websites, multimedia toepassingen, communicatie- en/ of reclameuitingen dienen te worden gezien als een inspanningsovereenkomst en niet als een resultaatovereenkomst. Alle ontwikkelingskosten, waarop bij offerte niet kon worden gerekend, die ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van opdrachtgever tijdens de ontwikkeling of die mochten ontstaan tijdens de implementatie worden derhalve aan opdrachtgever doorberekend. 
 9. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 10. Indien een opdracht uitblijft, behoudt LOST FOUNDERS zich het recht voor de gemaakte ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.

Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief kosten van ingeschakelde derden alsmede exclusief eventuele verzend-, transport- en reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Indien tussen de aanvaarding en de levering van enige dienst zich prijswijzigingen hebben voorgedaan waarop LOST FOUNDERS redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, zoals een prijswijziging van de toeleveranciers van LOST FOUNDERS, loonsverhoging van het personeel en/of zich andere omstandigheden hebben voorgedaan die kostprijsverhogend werken, dan is LOST FOUNDERS gerechtigd deze wijzigingen door te berekenen aan de opdrachtgever. LOST FOUNDERS is te allen tijden bevoegd prijsverhogingen door te voeren waartoe zij op grond van wettelijke bepalingen verplicht of bevoegd is.
 3. Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen Algemene voorwaarden werk modellen, kopij, informatiedragers, eigen videomateriaal e.d. door opdrachtgever zijn overgelegd, is LOST FOUNDERS niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overgelegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overgelegd.
 4. Indien eventueel ingeschakelde derden zich bedienen van algemene voorwaarden die afwijken van de onderhavige voorwaarden van LOST FOUNDERS, dan heeft LOST FOUNDERS het recht om deze afwijkende voorwaarden toe te passen op de diensten die met behulp van deze derden aan de opdrachtgever worden geleverd. Bedoelde voorwaarden zullen na een mededeling daarover van LOST FOUNDERS geacht worden deel uit te maken van de onderhavige voorwaarden.
 5. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar LOST FOUNDERS is gevestigd. Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de voor hem bestelde zaken voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan LOST FOUNDERS het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.
 6. Indien opdrachtgever de zaken niet binnen de hiervoor genoemde termijn afneemt, komen alle schaden aan de zaken, voor zover deze niet door de verzekeraar van LOST FOUNDERS worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Alle betalingen zullen door de opdrachtgever worden gedaan op een door LOST FOUNDERS aan te wijzen rekening alsmede op de door haar aangegeven datum.

Artikel 5. Opdrachten en wijzigingen

 1. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden, ook al is de termijn voor herroeping van de offerte nog niet verstreken.
 2. Wijzigingen in de opdracht, nadat de opdracht is verstrekt, zullen door de opdrachtgever zo tijdig mogelijk en schriftelijk aan LOST FOUNDERS worden meegedeeld. Niet of niet tijdig door de opdrachtgever ontvangen mededelingen blijven buiten beschouwing en laten de oorspronkelijk opdracht ongewijzigd in stand. Pas na schriftelijke bevestiging van ontvangst en van de acceptatie van de wijziging is deze bindend voor LOST FOUNDERS.
 3. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.
 4. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de aangegeven tijdstippen voor het verlenen van enige dienst door LOST FOUNDERS worden overschreden.
 5. Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende, werkzaamheden dienen te worden verricht (onderhoud websites, hosting) worden ge- acht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

Artikel 6. Relatiebeheer

 1. LOST FOUNDERS maakt van alle besprekingen op locatie met de opdrachtgever een besprekingsverslag, tenzij anders is overeengekomen.
 2. In geval van telefonisch contact wordt alleen een besprekingsverslag gemaakt als de inhoud van het gesprek daartoe naar het oordeel van LOST FOUNDERS aanleiding geeft.
 3. Als de opdrachtgever naar aanleiding van een besprekingsverslag niet binnen vier werkdagen na toezending heeft gereageerd, wordt de inhoud van het verslag als juist en volledig aangemerkt en zijn opdrachtgever en LOST FOUNDERS aan de inhoud ervan gebonden.
 4. LOST FOUNDERS zendt de besprekingsverslagen naar de contactpersoon met wie de bespreking heeft plaatsgevonden.

Artikel 7. Inschakeling derden

 1. Indien zulks naar het oordeel van LOST FOUNDERS redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit,
  is LOST FOUNDERS gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever aan derden opdracht te geven om bepaalde goederen of diensten te leveren of anderszins 
  ter beschikking van LOST FOUNDERS te stellen, zulks uitsluitend in overleg en na voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever.

Artikel 8: Bijzonderheden ten aanzien van de uitvoering van werkzaamheden

 1. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform hetgeen met de opdrachtgever omtrent de uitvoering is overeengekomen. Indien dat door LOST FOUNDERS en/of de opdrachtgever noodzakelijk wordt geacht in het belang van een goede uitvoering is het steeds mogelijk daarvan af te wijken in overleg met en na goedkeuring van de andere partij.
 2. Inzake dergelijke afwijkingen wordt de andere partij tijdig geïnformeerd. Verzuim van LOST FOUNDERS om opdrachtgever te informeren betekent niet dat de opdracht niet naar behoren is uitgevoerd. Alleen werkzaamheden die niet geacht kunnen worden de uitvoering te betreffen van hetgeen is overeengekomen vallen buiten de opdracht, behoudens toepassing van hetgeen hierna in het volgende lid is vermeld.
 3. Het is opdrachtgever steeds toegestaan om buiten de opdracht vallende werkzaamheden door LOST FOUNDERS te laten verrichten, indien die aanvullend zijn overeengekomen, mondeling of schriftelijk. Alleen voor een aanvullende opdracht inzake werkzaamheden die met LOST FOUNDERS gebruikelijk via een standaardmodel worden overeengekomen, is een schriftelijke overeenkomst volgens dat model vereist.

Artikel 9. Betaling en betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig dagen na factuurdatum.
 2.  LOST FOUNDERS draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.
 3.  LOST FOUNDERS is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd bij twijfel aan de tijdige betaling aan LOST FOUNDERS, zulks uitsluitend ter beoordeling van laatstgenoemde en ongeacht de grond voor een dergelijke twijfel, tot zekerheid voor de betaling een door LOST FOUNDERS te accorderen bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen en/of de betaling vooruit van één of meer voorschotten.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens LOST FOUNDERS voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6: 119a BW over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn.
 5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdracht- gever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook als het de kosten van een advocaat betreft die de geliquideerde proceskosten te boven gaan. Het bestaan van deze facturen en de overlegging van een fotokopie aan de opdrachtgever zal gelden als bindend bewijs dat deze kosten verschuldigd zijn. Ongeacht de werkelijk gemaakte kosten is terzake de buitengerechtelijke incasso van een vordering steeds minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag als vergoeding verschuldigd met een minimum van € 100,- per factuur.
 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van de verschuldigde renten en kosten en daarna pas ter voldoening van het factuurbedrag dat het langst openstaat, zelfs als de opdrachtgever bij de betaling aangeeft daarmee een andere factuur te willen betalen.
 7. De verplichting tot betaling van bedragen die LOST FOUNDERS voor haar diensten in rekening heeft gebracht is niet verrekenbaar met een vordering die de opdrachtgever meent te hebben op LOST FOUNDERS terzake van schadevergoeding. Een eventuele vordering terzake schadevergoeding is alleen dan pas verrekenbaar als de schade en de door LOST FOUNDERS te betalen vergoeding in onderling overleg bindend door partijen zijn vastgesteld.

Artikel 10. Opschorting, staking en ontbinding

 1. LOST FOUNDERS is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie en/of de betaling van de verlangde voorschotten.
 2. Bovendien is LOST FOUNDERS gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met LOST FOUNDERS gesloten overeenkomst voortvloeien, waaronder de betalingsverplichting, de verplichting om LOST FOUNDERS adequaat te informeren over de wensen van de opdrachtgever, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij het stilleggen of de liquidatie van diens bedrijf.
 3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is LOST FOUNDERS alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen de door LOST FOUNDERS gederfde inkomsten.

Artikel 11. Levertijden

Eventueel opgegeven tijdstippen waarop een dienst mag worden verwacht gelden uitsluitend bij benadering. Ongeacht wat ten aanzien van tijdstippen nader is overeengekomen geeft het niet tijdig verlenen van een overeengekomen dienst de opdrachtgever nimmer enig recht op schadevergoeding. Ontbinding van de overeenkomst op die grond is slechts mogelijk nadat LOST FOUNDERS na een ingebrekestelling veertien dagen in verzuim is gebleven om de verschuldigde dienst te leveren.

Artikel 12. Zorgplicht

 1. LOST FOUNDERS zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het verlenen van de diensten waarvoor de opdrachtgever LOST FOUNDERS heeft ingeschakeld. Tenzij LOST FOUNDERS enig resultaat uitdrukkelijk en schriftelijk heeft gegarandeerd is LOST FOUNDERS slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis.
 2. In het bijzonder draagt LOST FOUNDERS – ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt – zorg voor de vormgeving en uitvoering van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voorzover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.
 3. Tevens draagt LOST FOUNDERS zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan LOST FOUNDERS ter beschikking gestelde gegevens en informatie.
 4. Tenzij daartoe door LOST FOUNDERS voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van LOST FOUNDERS, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 5. Beide partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hem/haar ingeschakelde derden.

Artikel 13. Reclames, klachten en bewijs

 1. Terzake van tekortkomingen die direct kunnen worden opgemerkt moet de opdrachtgever terstond nadat LOST FOUNDERS de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, schriftelijk reclameren.
 2. Ter zake van tekortkomingen die niet direct kunnen worden opgemerkt dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd konden worden.
 3. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij LOST FOUNDERS worden ingediend.
 4. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
 5. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
 6. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft LOST FOUNDERS de keuzen tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
 7. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van LOST FOUNDERS beslissend.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

 1. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die LOST FOUNDERS aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover de derde LOST FOUNDERS effectief vrijwaart. LOST FOUNDERS zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever zal alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden, om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.
 2. De opdrachtgever vrijwaart LOST FOUNDERS tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van het materiaal en/of gegevens dat LOST FOUNDERS van de opdrachtgever heeft ontvangen om door LOST FOUNDERS te worden gebruikt voor de vervaardiging van communicatie-uitingen en van alle andere materialen en/of gegevens, die aan hem door de opdrachtgever zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van LOST FOUNDERS ex artikel 12 van deze voorwaarden.
 3. Voor sitehosting door derden door bemiddeling van LOST FOUNDERS is LOST FOUNDERS nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de desbetreffende hosting partij verstrekte garantie.

Artikel 15. Aansprakelijkheid voor schade

 1. De totale aansprakelijkheid van LOST FOUNDERS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) verminderd met de out-of-pocket kosten terzake het geleverde. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) over de laatste 12 maanden, teruggerekend vanaf het moment van de aansprakelijkstelling. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 5.000,- (vijf duizend Euro).
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van LOST FOUNDERS aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden; redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 3. LOST FOUNDERS is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 4. De totale aansprakelijkheid van LOST FOUNDERS voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan hetgeen waartoe opdrachtgever verzekerd is, en bij afwezigheid van dekking beperkt tot hoogstens € 20.000,- (twintigduizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 5. Het voorafgaande is eveneens van toepassing indien opdrachtgever stelt dat schade is geleden als gevolg van een onrechtmatige daad waarvoor LOST FOUNDERS aansprakelijk is, onverminderd de mogelijkheid dat er geen enkele aansprakelijkheid bestaat wegens het feit dat de onrechtmatige daad is gepleegd door een ondergeschikte of hulppersoon van wie LOST FOUNDERS voor de uitvoering van een overeenkomst gebruik heeft gemaakt als bedoeld in de artikelen. 6:170, 6:171 of 6:172 BW en de betreffende daad onder zodanige omstandigheden is gepleegd dat LOST FOUNDERS daarvoor wegens het bepaalde in die wetsartikelen niet aansprakelijk is.
 6. Aansprakelijkheid van LOST FOUNDERS voor indirecte scha- de, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 7. In alle genoemde gevallen rust op LOST FOUNDERS geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd.
 8. Het genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van LOST FOUNDERS, tenzij het opzet of grove schuld betreft van niet-leidinggevende ondergeschikten en andere niet-leidinggevende hulppersonen. In laatstgenoemd geval gelden onverminderd de beperkingen van aansprakelijkheid, welke hiervoor in dit artikel zijn overeengekomen.
 9. De aansprakelijkheid van LOST FOUNDERS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever LOST FOUNDERS onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en LOST FOUNDERS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LOST FOUNDERS in staat is adequaat te reageren.
 10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij LOST FOUNDERS meldt. Aanspraken van opdrachtgever op grond van dit artikel dienen in ieder geval binnen zes maanden na het ontstaan van de schade bij LOST FOUNDERS te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
 11.  LOST FOUNDERS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan LOST FOUNDERS zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

Artikel 16. Overmacht

 1.  LOST FOUNDERS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien één der partijen door overmacht haar verplichtingen niet heeft kunnen vervullen gedurende een periode van 60 kalenderdagen, terwijl vaststaat dat de overmachtssituatie langer dan 60 dagen zal duren, zijn beide partijen bevoegd de tussen hen gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat er in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat. Zolang van het recht tot beëindiging geen gebruik is gemaakt, vervalt het recht tot beëindiging indien de verplichting, waarvan de nakoming die door tijdelijke overmacht werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.
 3. Indien LOST FOUNDERS bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 4. Onder overmacht wordt ten dezen onder meer verstaan: staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij LOST FOUNDERS hetzij bij zijn opdrachtnemers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede het plotseling uitvallen van bepaalde media, vertraging of uitblijven van levering door LOST FOUNDERS, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 17. Intellectueel eigendom

 1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij LOST FOUNDERS voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten, voortvloeiende uit de werkzaamheden van LOST FOUNDERS, zullen bij LOST FOUNDERS (blijven) berusten (tenzij anders overeengekomen in de offerte). Dit geldt tevens voor rechten op en eigendom van materialen voorzover LOST FOUNDERS de maker van bedoelde materialen is c.q. de uit dit makerschap voortvloeiende positie heeft van rechthebbende. Deze rechten en materialen kunnen evenwel door opdrachtgever vrij worden gebruikt, op de wijze zoals overeengekomen in de offerte (licentie). Indien LOST FOUNDERS dat verlangt, dan zullen deze rechten en materialen door de opdrachtgever worden overgenomen, nadat al hetgeenwaaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendomde opdrachtgever aan LOST FOUNDERS verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal LOST FOUNDERS voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
 3. Van bovenbedoelde licentie van opdrachtgever is uitgesloten het gebruik van producties en materialen (voortvloeiend uit de werkzaamheden) voor televisieuitzendingen en uitzendingen via internet (lineaire uitzendingen). Deze rechten blijven in beginsel bij LOST FOUNDERS rusten, tenzij anders over- eengekomen tussen opdrachtgever en LOST FOUNDERS.
 4. LOST FOUNDERS behoudt altijd het recht op betaling van kabelgelden, uitkeringen van instanties als Buma/Stemra en dergelijke. LOST FOUNDERS zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid en overigens in overeen- stemming met de regeling van aansprakelijkheid van artikel 15 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdracht- gever is verplicht in geval van een vordering van een derde LOST FOUNDERS binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/ of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is. De opdrachtgever is tijdens de looptijd van een overeenkomst niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
 5. LOST FOUNDERS heefttenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomenhet recht haar ontwerp of gedeelten van haar ontwerp bij herhaling uit te doen voeren/gebruiken met betrekking tot opdrachten voor derden. LOST FOUNDERS heeft voor promotionele doeleinden het recht om, van het uitwendige en inwendige van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project, foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken. Indien voor de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van modellen, stockfoto’s of illustraties, dan blijft het beeldrecht altijd bij het model c.q. het modellenbureau, het stockbureau of het agentschap. Het is opdrachtgever derhalve nimmer toegestaan het beeldmateriaal vaker te gebruiken dan waarvoor in het kader van de opdracht rechten zijn verkregen. Bij hergebruik dient opdrachtgever te allen tijde contact op te nemen met LOST FOUNDERS.
 6. De opgave van de relevante gegevens en de afdracht van gelden aan collectieve rechtenorganisaties (zoals maar niet beperkt tot Buma/Stemra) in verband met de openbaarmaking en exploitatie van content dat in opdracht van opdrachtgever is geproduceerd door LOST FOUNDERS, komt voor verantwoordelijkheid en rekening van opdrachtgever.

Artikel 18. Aard en duur van de overeenkomst

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de overeenkomst zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.
 2. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met LOST FOUNDERS na te komen als ware er van opzegging geen sprake.

Artikel 19. Gevolgen einde overeenkomst

 1. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde van een overeenkomst als gevolg van de bestaand hebbende relatie bij LOST FOUNDERS bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag kosteloos aan de opdracht- gever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan, onverminderd het in art. 17. bepaalde omtrent materialen en rechten waarvan LOST FOUNDERS de maker is cq waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij LOST FOUNDERS of de in art. 17 bedoelde derden berusten.
 2. In alle gevallen, waarin een overeenkomst tussen opdrachtgever en LOST FOUNDERS eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 20. Overdracht rechten en plichten

 1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.
 2. In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 21. Detachering

 1. Indien personeel van LOST FOUNDERS bij opdrachtgever wordt gedetacheerd is opdrachtgever verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van de werkzaamheden.
 2. Bij detachering is opdrachtgever gehouden voor het bij hem te werk gestelde personeel een verzekering af te sluiten voor arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een bedrijfsongeval.
 3. Opdrachtgever is gehouden, indien een bedrijfsongeval plaatsvindt waarbij personeel van LOST FOUNDERS is betrokken, zorg te dragen voor een deugdelijke ongevalsrapportage.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van de veiligheidseisen op ieder werk van opdrachtgever, waar personeel van LOST FOUNDERS wordt ingezet.
 5. LOST FOUNDERS is niet aansprakelijk voor diefstal én/ of verduistering van waardevolle materialen door gedetacheerd personeel.

Artikel 22. Privacy

Indien persoonsgegevens worden verzameld in opdracht van opdrachtgever, zal opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor een zorgvuldige en correcte naleving van de verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel ‘GDPR’). Indien nodig sluiten partijen een verwerkersovereenkomst, waarbij opdrachtgever de verantwoordelijke is en LOST FOUNDERS de verwerker. Opdrachtgever vrijwaart LOST FOUNDERS van aanspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens en/of van derden terzake.

Artikel 23. Gevolgen nietigheid


Indien enige bepaling van deze voorwaarden of van de overeenkomst nietig is dan wel wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 24. Wijzigingen voorwaarden

 1. LOST FOUNDERS is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van de inwerkingtreding.
 2. LOST FOUNDERS zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin LOST FOUNDERS gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

© januari 2021

Algemene voorwaarden  LOST FOUNDERS